info@murputs.se
+46 171 399 00

En bra fasadrenovering håller längre

Fasaden behöver kontrolleras med jämna intervall för att upptäcka eventuella skador i tid

Hur ser fasaden ut?

Utseendet på fasaden talar ganska tydligt om hur huset mår, om sprickor, putssläpp och fuktgenomträngningar upptäcks i tid kan man spara både tid och pengar om dessa åtgärdas med rätt metod och material.

Då det uppstår sprickor som är synliga så är detta en varningssignal att ta på allvar. Den som snabbt får en utvärdering av bakomliggande orsaker kanske slipper en större renovering med omfogning och murning av fasaden.

 

Renovera enligt originalet

Den slutliga funktionen hos putsade fasader bestäms i mycket stor utsträckning av samverkan mellan puts och underlag och själva underlaget. En och samma puts kan medföra olika effekter om den används på två olika underlag. Därför är det viktigt att renovera med samma material som hos originalet. Samma sak gäller vid målning. För att få god samverkan med underlaget är det också viktigt att de olika putsskikten har en hållfasthet som avtar utåt.

Det finns ingen puts eller putstyp som generellt kan användas på alla typer av underlag. Putsen måste anpassas till underlaget. Tyvärr görs det många gånger fel, då man använder putser som inte fungerar ihop med det aktuella underlaget.

Färg, puts, underlag, armeringsnät och övriga tillbehör är beroende av varandra, de ingår sammantaget i ett tekniskt system. Utgångspunkten är alltid underlaget. Dess styrka, sugning m.m. avgör vilken sammansättning de följande skikten skall ha.

Principiellt skall de olika skikten successivt vara svagare utåt. Vi har därför en rad olika sammansättningar på de olika skikten, för att de skall passa alla förekommande underlag. Detta är den huvudsakliga anledningen till att den svenska putskvaliteten är så god.

Gamla fasader ska renoveras varsamt. Om man inte använder rätt metod på befintligt underlag, t ex om kalkputsade fasader målas med plastfärg kan man få problem med bl.a. fuktbalansen i väggen. Kalkputsens hållfasthet kan därmed försämras drastiskt.

 

Viktigt att använda rätt material

Vid renovering av putsade fasader är det viktigt att rätt typ av bruk och färg används, felaktiga produkter kan få  förödande konsekvenser för fasaden. Målas tex en organsik färg på en kalkputs kan färgen börja släppa redan inom ett år. Generellt så ska putsskikten alltid vara starkast i botten och bli svagare utåt. Det är därför viktigt att analysera underlaget, putsen och färgen noggrant för att få en korrekt åtgärd vid fasadrenoveringen.

Har fasaden tidigare renoverats på ett felaktigt sätt, med fel produkter eller att putsen helt enkelt är uttjänt pga väder och vind, kan det vara så illa att hela fasaden måste rivas och putsas om.

Läs mer under:

    • Omputsning

 

Man skiljer på olika typer av putser och ytputser

Organiska (plast & oljebaserade) putser och ytputser suger inte vatten, avger rök och lukt vid eldslåga (cigarettändare).

Oorgansika (kalk & kalkcementbaserade) putser och ytputser suger vatten och avger ingen rök eller lukt vid eldslåga (cigaretttändare).